Medpets

Privacy Policy

werkenbij.medpets.nl is een website van Onlinepets B.V. (hierna te noemen Onlinepets). Ons bedrijfsadres (en tevens postadres) is Emmerblok 1, 4751 XE Oud Gastel, Nederland. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 50209981. Het BTW-nummer is NL822611570B01.

Persoonsgegevens

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Welke persoonsgegevens wij van jou opslaan, hoe wij daar mee omgaan en wat je rechten zijn met betrekking tot deze door ons verzamelde persoonsgegevens, is te lezen in deze Privacy Policy. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Als je verdere vragen hebt met betrekking tot deze Privacy Policy, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze Privacy Policy.

Via onze website werkenbij.medpets.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon te achterhalen. Persoonsgegevens slaan wij op voor een correcte afhandeling van je sollicitatie.

Onlinepets acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Doel en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De opslag in logfiles wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Onlinepets als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het functioneren van de website en daarmee een legitiem doel als genoemd in artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. Je hebt dus niet het recht om bezwaar aan te tekenen.

Gebruik van onze website

Als je via onze website wilt solliciteren is het voor het noodzakelijk dat je jouw persoonlijke gegevens, die wij nodig hebben voor de verwerking van jouw sollicitatie, aan ons doorgeeft. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten worden afzonderlijk gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

Doeleinden en de rechtsgrond waarop gegevens worden verwerkt

Onlinepets verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uit de AVG, namelijk (1) omdat dit noodzakelijk is voor de verwerking van jouw sollicitatie. De persoonsgegevens die Onlinepets in het kader van uitingen van Onlinepets verwerkt worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om met jou in contact te kunnen treden;
 • om jou te informeren over de status van jouw sollicitatie;
 • ter uitvoering van een overeenkomst.

Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je Onlinepets daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan Onlinepets stelt, waarbij Onlinepets jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de beantwoording van de vraag.

Verstrekken aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contacteren, bijvoorbeeld:

 • ICT bedrijven (bijv. hostingproviders)

Daarnaast zijn er nog bedrijven die door middel van cookies over persoonsgegevens komen te beschikken, zoals bijvoorbeeld Google Analytics, LinkedIn, Facebook, Instagram, en Hotjar.

Wij zorgen ervoor dat er passende maatregelen worden genomen wanneer wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van jouw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van jouw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Bewaartermijn van de gegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Hieronder een overzicht welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen, met daarachter de bewaartermijn van deze gegevens

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens Bewaartermijn
Gegevens nav een sollicitatie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • CV
 • Motivatiebrief
 • IP adres
Eén jaar, tenzij je binnen dit jaar aanvraag doet tot verwijdering van je gegevens. Na één jaar worden deze gegevens door Onlinepets verwijderd.
Website log data

 • IP adres
Eén jaar. Na één jaar worden deze gegevens door Onlinepets verwijderd.

 

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies om de inhoud van onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Ook zien wij aan de hand van cookies of je onze website nogmaals bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat deze bedrijven met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Transmissies over het internet zijn echter nooit volledig te beveiligen of vrij van fouten. We nemen echter gepaste technische en organisatorische maatregelen, passend bij de risico’s op misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie, wijzigingen of vernietiging van persoonlijke gegevens en om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij dragen er ook zorg voor dat derde partijen en gelieerde ondernemingen die persoonlijke gegevens verwerken namens Onlinepets adequate beveiliging in acht nemen en werken volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Datalekken

Indien het onverhoopt voorkomt dat Onlinepets per ongeluk of opzettelijk jouw persoonsgegevens verliest of dat jouw persoonsgegevens in handen komen van derden die daartoe niet bevoegd zijn, dan is er sprake van een datalek. De functionaris gegevensbescherming van Onlinepets zal dit datalek binnen 72 uur vanaf het moment dat Onlinepets het datalek heeft ontdekt digitaal melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Gemeld zal worden: wat de aard is van de inbreuk, welke instanties of personen kunnen worden geraadpleegd om meer informatie te verkrijgen over de inbreuk, welke maatregelen worden aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, wat de inbreuk mogelijk voor gevolgen heeft, welke maatregelen door Onlinepets zijn genomen of voorstelt om deze gevolgen te verhelpen. Indien het lek een hoog risico betekent voor de persoon/personen in kwestie dan worden deze door Onlinepets op de hoogte gesteld. Een datalek wordt door Onlinepets intern ook gedocumenteerd in het ‘datalek register’ om er van te leren en maatregelen te kunnen treffen om een dergelijk datalek in de toekomst te kunnen voorkomen.

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld binnen Onlinepets. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Elies van der Graaff en is bereikbaar per e-mail op vandergraaff@medpets.nl en per telefoon op 0186 57 5528.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacy policy. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw persoonsgegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

 • per email: info@medpets.nl
 • per telefoon: 0186 57 5528 (ma-vr 08:30-17:00)
 • per brief: Online Pets B.V., Emmerblok 1, 4751 XE Oud Gastel, Nederland

Versienummer: 1.0 – Laatst gewijzigd op 07-07-2021

Heb je nog vragen?

Neem contact met Iris op!
vacatures@medpets.nl